Naruto-Uzu-Kin of Kurio Shoten (2006-10-31)

I ate a Naruto-Uzu-Kin (Imo-Kintsuba of Naruto-Kintoki).

Naruto-Uzu-Kin

It's sweet and delicious.

Naruto-Uzu-Kin

Kurio Shoten made Naruto-Uzu-Kin with a sweet ocarina, red Japanese Potato.

Kurio Shoten:

Ref. Kurio Shoten - Naruto-Uzu-Kin (in Japanese)

tags: cj1

Posted by NI-Lab. (@nilab)